มอเตอร์ความหนาแน่นที่มีความแตกต่างของการเคลื่อนไหว

กังหันพลังงานคือ มอเตอร์ความหนาแน่นที่มีความแตกต่างของการเคลื่อนไหวตัวแรกของโลกและทำหน้าที่ส่งมอบพลังงานตลอดวันตลอดคืน 

พลังงานที่รับเข้าจะได้รับผ่านทางพลังงานที่เกิดขึ้นใหม่ การใช้พลังงานสำหรับการผลิตอากาศอัดมีค่าต่ำมาก แต่มีประสิทธิภาพในการแปลงผันอากาศสูงมาก เทคโนโลยีนี้ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงและความหนาแน่นที่แตกต่างซึ่งสื่อหรือตัวกลางก็คือ น้ำแรงดันสูงและอากาศอัด 

น้ำแรงดันที่ไหลล้นออกมาจะถูกนำไปใช้เป็นตัวขับเพิ่มเติมสำหรับปั้มเกลียว กังหันพลังงานคือ มอเตอร์ความหนาแน่นที่มีความแตกต่างของการเคลื่อนไหวชนิดใหม่ที่เหมาะสำหรับ

การแปลงผันพลังงานของอากาศแรงดันต่ำ ในภาชนะบรรจุที่มีน้ำ  อากาศอัดจะถูกนำมาใช้โดยมีการจัดเก็บไว้ในกังหัน ทันทีที่ความหนาแน่นที่มีความแตกต่างของการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น กังหันพลังงานจะหมุนและสร้างพลังงานผ่านแรงโน้มถ่วง 

ผลผลิตจากกังหันพลังงานเป็นผลมาจากปริมาณของอากาศอัดและเวลาในการจัดเก็บ