แก๊ส

เราตรวจสอบความเป็นไปได้ของการผลิตแก๊สจากน้ำ "H2O"

เราสันนิษฐานว่า น้ำจะมีบทบาทสำคัญในอนาคต ไม่เพียงแต่เป็นอาหารเท่านั้น แต่ยังเปรียบเสมือนทรัพยากรสำหรับการผลิตพลังงาน ซึ่งมีการสร้างโรงงานทดสอบทางเทคนิคแห่งแรกสำหรับการสกัดแก๊สจากน้ำขึ้นแล้ว

 เราไม่สามารถนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานเพิ่มเติมได้เนื่องจากข้อกำหนดด้านการคุ้มครองสิทธิบัตร