การสกัดเป็นแก๊ส

เราตรวจสอบความเป็นไปได้ของการผลิตแก๊สจากน้ำ "H2O" 

เราสันนิษฐานว่าน้ำจะมีบทบาทสำคัญในอนาคตไม่เพียงแต่ในฐานะอาหารเท่านั้น แต่ยังเปรียบเสมือนทรัพยากรสำหรับการผลิตพลังงานโดยที่โรงงานทดสอบทางเทคนิคแห่งแรกสำหรับการสกัดเป็นแก๊สจากน้ำได้เกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

เราไม่สามารถนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานเพิ่มเติมได้เนื่องจากข้อกำหนดด้านการคุ้มครองสิทธิบัตร