น้ำ

นวัตกรรมแห่งการปฏิวัติ

น้ำเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและหาได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆ ความพร้อมในการใช้และคุณภาพของน้ำในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอันเป็นผลมาจาก

  • การเติบโตของประชากร
  • การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริโภค 
  • การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ยูเนสโกประมาณการว่าปัญหาเกี่ยวกับน้ำจะเลวร้ายลงทั่วโลกในปี 2050 ซึ่งประชากรโลกกว่า 7 พันล้านคนจะต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ

จากน้ำปริมาณ 1,400 พันล้านลูกบาศก์กิโลเมตร มีเพียง 3% เท่านั้นที่เป็นน้ำจืด หากลบด้วยปริมาณน้ำที่แข็งตัวในธารน้ำแข็งและที่ขั้วโลกทิ้งจะเหลือน้ำที่สามารถใช้ดื่มได้ประมาณ 1% ของปริมาณน้ำทั้งหมด น้ำไม่ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่ขาดแคลน อุปสงค์ของน้ำดื่มนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและอาจนำไปสู่การขาดแคลนได้ เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากแหล่งน้ำที่มีราคาสูงกว่าเช่น เทคโนโลยีการแยกเกลือออกจากน้ำทะเลหรือจากมหาสมุทร หรือน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดให้กลายเป็นน้ำบริสุทธิ์จะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่การเข้าถึงน้ำโดยตรงยังมีไม่เพียงพอ การใช้น้ำเป็นวัตถุดิบในฐานะเชื้อเพลิงจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในบริบทนี้ในอนาคตต่อไป